Federal Emergency Management Agency

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

Main Content
July 9, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency), sou demand Eta New York la, te apwouve yon pwolonjman 30 jou pou pwogram Asistans Abri Tranziyon an (TSA: Transitional Sheltering Assistance ), ki pèmèt sivivan elijib nan Siklòn Sandy yo ki pa ka retounen lakay yo pou rete nan otèl k ap patisipe yo. Dat pou tcheke soti nan kès TSA a te pwolonje pou 6 Out 2013.  FEMA ap rele aplikan ki kalifye yo pou nouvo pwolonjman an pou l avize yo nouvo dat pou tcheke soti nan kès la.
May 14, 2013
News Release
    Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York. Resous pou Satisfè Bezwen Enpòtan yo Sèvis Legal pou Katastwòf Asosyasyon Bawo Eta New York mete anplas yon liy èd pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy epi ki gen kesyon legal. Rele 800-699-5636, lendi - vandredi 9am - 5pm. Asistans pou Chomaj Akòz Katastwòf
April 30, 2013
News Release
NOUYÒK – Kat Sant sekou apre dezas nan konte Nassau ak Suffolk ap tounen Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas apatide 9 a.m. nan mèkredi 1ye me.Sant sa yo, ke se  Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration) ki jere yo, pral louvri de lendi a vandredi, apatide 9 a.m. jouk rive 6 p.m., ak samdi de 9 a.m. jouk rive 3 p.m.
April 29, 2013
News Release
NOUYÒK – Sinistre Siklòn Sandy yo gen jiska 30 avril pou yo ale nan kat sant sekou apre dezas nan Vil Nouyòk.Espesyalis k ap travay avèk Ajans Federal ki Jere Ijans (FEMA) ak sa k ap travay nan Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration)  ap disponib pou bay:
April 26, 2013
News Release
NEW YORK – Nan sis mwa depi Ouragan Sandy te frape nan dat 29 oktòb 2012, gen pwogrè ki fèt nan repriz aktivite New York.Prèske tout debri yo ranmase. Anpil viktim retounen lakay yo, epi yo repare oswa ranplase oswa detwi pwopriyete pèsonèl yo. Biznis yo re-louvri.Anpil lekòl leta, bibliyotèk, sant kominotè ak lòt enstitisyon re-louvri, tankou New York University Langone Medical Center, Bellevue Hospital ak Coney Island Hospital.
April 26, 2013
News Release
NOUYÒK – Sou demann Leta Nouyòk, Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA), apwouve yon pwolonjman 28 jou pou pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa (Transitional Sheltering Assistance, TSA) a, ki pèmèt sivivan Siklòn Sandy ki elijib yo e ki pa ka retounen nan kay yo, pou yo rete nan lotèl k ap patisipe nan pwogram nan.Dat TSA bay pou kite lotèl yo, ki te pwolonje anvansa pou 1ye me, pwolonje ankò pou 29 me. FEMA pral rele aplikan ki elijib pou nouvo pwolonjman sa a, pou avize yo de dat pou kite a.
April 24, 2013
News Release
NEW YORK — Sekou akòz Katastwòf pou moun New York ki viktim nan Ouragan Sandy:
March 29, 2013
News Release
NEW YORK – Sou demann Eta New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans apwouve yon pwolongasyon 15 jou pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy pou yo aplike pou èd akòz katastwòf la. Moun ki viktim yo gen jiska 13 avril pou enskri nan FEMA epi pou yo retounen aplikasyon pou yo prete lajan nan U.S. Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis Ameriken).
March 29, 2013
News Release
  Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York.   Resous pou Satisfè Bezwen Enpòtan yo   Sèvis Legal pou Katastwòf  
March 27, 2013
News Release
NEW YORK – Ajans Jesyon Ijans lan solisite kandida pou patisipe nan Konsèy Preparasyon Jèn Ajans lan. Konsèy Preparasyon Jèn nan bay yon opὸtinite pou jèn lidè sèvi kὸm manm nan yon konsèy nasyonal ki distenge. Yon lὸt benefis se konplete yon pwojè preparasyon jèn selon chwa yo. Manm konsèy yo gen yon chans pou aprann sou preparasyon pou katastwὸf de lidè nan FEMA ak lὸt ὸganizasyon nasyonal ki konsakre yo nan preparasyon jèn.

Pages

Back to Top