Main Content

News Releases for New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Main Content
Saturday, February 23, 2013 - 11:49
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis...
Wednesday, February 6, 2013 - 08:43
NOUYÒK – Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) rekonèt gen sèten sivivan ki ka bezwen asistans anplis pou lwaye tanporè pou ede yo atenn objektif yo genyen pou lojman pèmanan. Pifò aplikan ki...
Tuesday, February 5, 2013 - 17:32
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis...
Monday, February 4, 2013 - 17:51
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans anonse apwobasyon $80 milyon dola nan sibvansyon Asistans Piblik pou ede kominote yo fè netwayaj ak retounen nan aktivite yo apre Ouragan...
Monday, February 4, 2013 - 17:49
NEW YORK – Efò pou ranmasaj debri apre Ouragan Sandy nan New York prèske fini. Yo ranmase plis pase 95 pousan debri nan 95 jou apre ouragan an te frape New York.Sa gen ladan tout bagay depi pyebwa ki...
Friday, February 1, 2013 - 15:19
NEW YORK – Apre yon katastwòf, gen anpil sous sipò pou moun ki viktim yo lè y ap kòmanse retounen nan aktivite yo. Ajans Federal pou Jesyon Ijans se sèl pati yon ekip ki gen ajans federal, ajans eta...
Thursday, January 31, 2013 - 11:46
NEW YORK – Tout Sant Sekou pou Katastwòf ki nan New York pral sispann ofri sèvis apati dimanch 3 fevriye 2013. Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York toujou kapab resevwa asistans lan lendi...
Saturday, January 26, 2013 - 11:30
NOUYÒK – Sivivan siklòn Sandy ki nan Nouyòk gen jiska 6 p.m. samdi 2 fevriye pou yo resevwa asistans nan twa sant sekou akòz katastwòf (Disaster Recovery Centers) ki nan Queens ak nan Brooklyn.Leta...
Saturday, January 26, 2013 - 09:43
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Nouvo dat limit pou...
Friday, January 25, 2013 - 17:08
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan sandy nan New York gen jiska 3 p.m. dimanch, 27 janvye 2013, pou yo ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave.,...
Friday, January 25, 2013 - 17:05
NOUYÒK – Depi siklòn Sandy te frape Leta Nouyòk, ajans volontè ak kominote a – ansanm avèk gwoup ki baze sou lafwa ap travay men nan lamen ak moun Nouyòk pou ede yo satisfè bezwen yo – e gen sèten...
Wednesday, January 23, 2013 - 10:20
NOUYÒK – Rezon ki fè moun ki sinistre nan Nouyòk poutèt siklòn Sandy pa aplike pou yo fè prè a yon to enterè ki ba nan men Administrasyon Ti Antrepriz Lèzetazini (U.S. Small Business Administration...
Sunday, January 20, 2013 - 09:28
NOUYÒK – Sant Asistans Ajans Federal ki jere ijans (FEMA) yo pral rekòmanse avèk orè nòmal yo ki se 7:00 a.m. jiska 1:00 a.m. Lè de lès (EST), sèt jou pa semèn, apatide dimanch 20 janvye 2013.Nimewo...
Thursday, January 17, 2013 - 09:40
NEW YORK – Pandan dat limit 28 janvye 2013 pou enskri pou asistans nan FEMA ap rive nan New York, ofisyèl sekou yo vle asire moun ki viktim yo jwenn tout enfòmasyon yo bezwen sou èd pou katastwòf....
Thursday, January 17, 2013 - 09:36
NOUYÒK – Sant Sekou akòz katastwòf nan Nouyòk yo pral sispann bay sèvis jou lendi 21 janvye 2013 pou obsève jou konje Martin Luther King Jr. a. Sant yo pral rekòmanse bay sinistre siklòn Sandy yo...
Thursday, January 17, 2013 - 09:34
New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
Monday, January 14, 2013 - 14:39
NOUYÒK – Sinistre siklòn Sandy nan Nouyòk yo pa rete anpil tan ankò pou yo ale nan kat Sant Sekou akòz katastwòf.Leta Nouyòk ak Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) sipèvize avèk anpil atansyon ale...
Saturday, November 17, 2012 - 15:31
NEW YORK –  Ajans Federal pou Kontwòl Ijans gen 31 Sant Sekou nan New York pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Sonje kondisyon yo nan chak sant ka pa menm epi yo ka afekte lè pou yo louvri....
Back to Top