Federal Emergency Management Agency

News Releases for New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Main Content
Tuesday, July 9, 2013 - 16:37
NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency), sou demand Eta New York la, te apwouve yon pwolonjman 30 jou pou pwogram Asistans Abri Tranziyon an (TSA: Transitional...
Tuesday, May 14, 2013 - 12:36
    Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York. Resous pou...
Tuesday, April 30, 2013 - 08:23
NOUYÒK – Kat Sant sekou apre dezas nan konte Nassau ak Suffolk ap tounen Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas apatide 9 a.m. nan mèkredi 1ye me.Sant sa yo, ke se  Administrasyon Ti Antrepriz...
Monday, April 29, 2013 - 09:20
NOUYÒK – Sinistre Siklòn Sandy yo gen jiska 30 avril pou yo ale nan kat sant sekou apre dezas nan Vil Nouyòk.Espesyalis k ap travay avèk Ajans Federal ki Jere Ijans (FEMA) ak sa k ap travay nan...
Friday, April 26, 2013 - 13:46
NEW YORK – Nan sis mwa depi Ouragan Sandy te frape nan dat 29 oktòb 2012, gen pwogrè ki fèt nan repriz aktivite New York.Prèske tout debri yo ranmase. Anpil viktim retounen lakay yo, epi yo repare...
Friday, April 26, 2013 - 10:14
NOUYÒK – Sou demann Leta Nouyòk, Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA), apwouve yon pwolonjman 28 jou pou pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa (Transitional Sheltering Assistance, TSA) a, ki pèmèt...
Wednesday, April 24, 2013 - 10:51
NEW YORK — Sekou akòz Katastwòf pou moun New York ki viktim nan Ouragan Sandy: Plis pase $3.3 milya dola nan peman Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon te fè ba moun ki gen kontra asirans yo Plis...
Friday, March 29, 2013 - 13:21
NEW YORK – Sou demann Eta New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans apwouve yon pwolongasyon 15 jou pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy pou yo aplike pou èd akòz katastwòf la. Moun ki viktim yo gen...
Friday, March 29, 2013 - 12:38
  Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York.   Resous pou...
Wednesday, March 27, 2013 - 16:28
NEW YORK – Ajans Jesyon Ijans lan solisite kandida pou patisipe nan Konsèy Preparasyon Jèn Ajans lan. Konsèy Preparasyon Jèn nan bay yon opὸtinite pou jèn lidè sèvi kὸm manm nan yon konsèy nasyonal...
Wednesday, March 27, 2013 - 16:24
NEW YORK — Asistans apre Katastwὸf pou Sivivan Siklὸn Sandy nan New York: Plis pase $3 Milya nan pèman Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal te fèt pou asire yo Plis pase $935 milyon nan sibvansyon ki...
Wednesday, March 27, 2013 - 16:21
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 21 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
Wednesday, March 27, 2013 - 16:16
NEW YORK – Lokatè New York yo ka kalifye pou resevwa sibvansyon siplemantè nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans. Pou lokatè yo konnen si yo kalifye, yo dwe ranpli ak remèt aplikasyon pou yo prete lajan...
Thursday, March 14, 2013 - 14:06
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki te enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou asistans akòz katastwòf la kapab pran avantaj nan anpil sèvis ki disponib nan liy enfòmasyon FEMA, 800-...
Friday, March 8, 2013 - 18:08
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
Wednesday, March 6, 2013 - 16:13
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, nan tèt ansanm avèk Administrasyon Nasyonal Oseyanik ak Atmosferik, lanse dezyèm Semèn Preparasyon anyèl li pou Move Tan. Semèn nan ap konsantre sou ou,...
Friday, March 1, 2013 - 17:25
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York pral kapab ale nan sant sekou pou katastwòf nan Recreation Center ak Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561, ak nan Freeport...
Friday, March 1, 2013 - 12:50
ATLANTA – Aministrasyon Ti Biznis Ameriken an (U. S. Small Business Administration) te pwolonje dat limit pou sivivan Siklòn Sandy nan New York yo retounen aplikasyon pou domaj fizik la, pou 29 Mas...
Wednesday, February 27, 2013 - 13:08
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Kòm youn nan zòn ki pi...
Saturday, February 23, 2013 - 11:52
NEW YORK – Èd akòz katastwòf ap kòmanse avèk enskripsyon nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans, epi dat limit lan 27 fevriye a ap rive nan yon ti tan. Mwens pase de (2) semèn rete pou moun ki viktim nan...

Pages

Back to Top