Federal Emergency Management Agency

Apre Ou Aplike pou Èd la

Main Content

Step 1: Before You ApplyStep 2: Apply for AssistanceStep 3: After You Apply
 

Mwen te aplike pou èd. Kisa k ap pase apre?

 1. Nou rekòmande ou pou kreye yon kont sou entènèt nan sitwèb DisasterAssistance.gov pou tcheke sitiyasyon enskripsyon ou, pou fè chanje enfòmasyon sou asirans ou ak bank ou, epitou pou ajoute oswa chanje enfòmasyon pou yo kontakte ou. Ou kapab wè epi enprime korespondans ou resevwa nan FEMA tou.

  Ou pa gen obligasyon pou kreye yon kont pou aplike pou èd FEMA.
 1. FEMA ap voye ba ou yon kopi aplikasyon ou, ki ta dwe rive swa pa lapòs Etazini oswa, si ou te chwazi pou resevwa korespondans nan imèl, nan Kont Èd pou Katastwòf ou nan imèl.
 1. Si ou pa gen asirans ki ka peye pou domaj yo, ale nan etap 5.
 1. Si ou gen asirans ki ka peye pou domaj yo, ou dwe:
  • Fè reklamasyon asirans ou
  • Bay FEMA yon lèt desizyon (aranjman oswa refi) konpayi asirans ou ba ou
  FEMA ap revize dokiman ou bay yo epi y ap kontakte ou. Si se inondasyon ki te lakòz domaj ou yo, epi si ou gen asirans inondasyon, ale nan etap 5.
 1. Yon enspektè ka kontakte ou pou pran yon randevou pou revize domaj ou yo.

Remak Enpòtan: Si nou te voye ou nan Administrasyon Ti Biznis [Small Business Administration (SBA)], w ap resevwa yon aplikasyon SBA ou dwe ranpli epi retounen pou yo kapab konsidere ou pou kèk kalite èd FEMA.

Kilè mwen kapab espere resevwa èd FEMA?

 • Si ou kalifye pou èd la, FEMA ap voye yon chèk ba ou pa lapòs oswa y ap fè yon depo nan kont labank ou (kèlkeswa metòd ou chwazi a lè ou te fèk aplike a). W ap resevwa yon lèt tou ki dekri kalite èd ou ta dwe itilize lajan an.
 • Si ou pa kalifye pou èd la, FEMA ap voye yon lèt ba ou pou eksplike ou rezon an. Lèt la ap eksplike ou tou dwa ou pou fè yon kontestasyon si ou pa dakò avèk rezon FEMA bay la.

Tcheke sitiyasyon aplikasyon mwen

Si ou te kreye yon kont ou kapab tcheke sitiyasyon aplikasyon ou nan sitwèb DisasterAssistance.gov. Rele nimewo 1-800-621-FEMA (3362).  Moun ki aplike akòz katastwòf la ki gen yon andikap pou pale oswa ki souf epi k ap itilize TTY kapab rele nimewo 1-800-462-7585 dirèkteman.  Moun ki itilize 711 oswa Sèvis Relè nan Videyo kapab rele nimewo 1-800-621-3362. Ou kapab ale nan yon Sant Sekou pou Katastwòf tou.

NÒT: Apre ou aplike pou èd la, tanpri rete tann 24 èdtan anvan ou tcheke sitiyasyon aplikasyon ou. Si ou aplike plis pase yon fwa sa ap lakòz yon reta nan aplikasyon ou.

Kesyon Moun Poze Souvan apre yo aplike pou èd la

Last Updated: 
08/01/2014 - 14:12
Back to Top