Main Content

Aplike Kounye a

 Before You Apply Apply for Assistance After You Apply
 

Ou kapab aplike pou èd FEMA pou katastwòf nan òdinatè ou, nan telefòn entèlijan ou, oswa nan telefòn.

OSWA

  • APLIKE NAN TELEFÒN: Rele nimewo (800) 621-3362. Moun ki aplike pou èd akòz katastwòf, ki gen twoub lapawòl oswa ki soud epi ki itilize TTY, ta dwe rele 1-800-462-7585 dirèkteman. Moun ki itilize 711 oswa Sèvis Relè Videyo, rele nimewo 1-800-621-3362.

OSWA

  • Jwenn yon Sant Sekou pou Katastwòf kote ou kapab pale avèk yon moun nan FEMA an pèsòn pou jwenn enfòmasyon sou èd FEMA ak sou lòt pwogram sou èd pou katastwòf.

OSWA

  • Aplike avèk yon manm Ekip èd FEMA pou Sivivan nan Katastwòf [Disaster Survivor Assistance Team (DSAT)] ki ka vini nan chak kay ki nan kominote ou.
Last Updated: 
04/09/2014 - 13:49