Federal Emergency Management Agency

Anvan Ou Aplike

Main Content

Step 1: Before You ApplyStep 2: Apply For AssistanceStep 3: After You Apply

Nòt: Kèk lyen nou bay anba la a disponib sèlman nan lang Anglè

Bezwen Imedyat

Kisa èd pou katastwòf ye?

  • Èd pou moun, fanmi ak biznis.
  • Èd pou pèt ki pa pwoteje nan asirans.
  • Disponib sèlman nan konte kote gouvènman federal deklare gen katastwòf.
  • Deziyen pou ede avèk depans enpòtan yo, pa pou repare yon kay nan kondisyon li te ye anvan yon katastwòf.
  • Sitou sou fòm prè ki anba kontwòl Administrasyon Ti Biznis [Small Business Administration (SBA)] pou lokatè kay, pwopriyetè kay ak biznis.
  • Kèk èd disponib nan Pwogram pou Moun ak Kay FEMA pou lojman pwovizwa, reparasyon kay, ranplasman, epi nan ka ki ra, konstriksyon pèmanan oswa semi-pèmanan.
  • Lòt èd nan Pwogram FEMA pou Moun ak Kay ka disponib pou bezwen ki pa lojman tankou depans medikal oswa depans pou swen dan, depans pou seremoni antèman ak antèman, atik pou kay, zouti ki nesesè pou djòb ou, materyèl edikasyon ki nesesè, gaz pou yon sous chofaj prensipal, atik netwayaj, domaj nan veyikil ki gen pou wè ak katastwòf la, ak depans pou demenajman ak estokaj ki gen pou wè ak katastwòf la.

Aprann plis bagay sou èd pou katastwòf

Last Updated: 
08/01/2014 - 14:12
Back to Top