Federal Emergency Management Agency

מאריכה את תוכנית הסיוע להענקת מקלטי מעבר במדינת ניו יורק FEMA

Main Content
Release date: 
05/24/2013
Release Number: 
224

 

 ניו יורק  הסוכנות הפדראלית לניהול מקרי חירום בארצות הברית אישרה את בקשתה של מדינת ניו יורק

להאריך ב -39 יום את תוכנית הסיוע להענקת מקלטי מעבר, אשר יאפשרו לזכאים מבין ניצולי סופת ההוריקן

סנדי, שנבצר מהם לחזור לבתיהם, לשהות בבתי מלון המשתתפים בתוכנית.

בתוכנית הסיוע להענקת מקלטי מעבר ניתנה הארכה למועד הפינוי עד 7 ביולי 2013 . FEMA תתקשר לפונים

הזכאים להארכה החדשה כדי להודיע להם על תאריך הפינוי החדש. הפונים הזכאים להארכה החדשה יעברו

הערכה להמשך קבלת הסיוע על בסיס של כל מקרה לגופו.

תוכנית הסיוע הזמנית להענקת מקלטי מעבר מאפשרת לניצולי סופת ההוריקן סנדי הזכאים, אשר בתיהם

ניזוקו באופן חמור או נהרסו, לשהות בבית מלון לפרק זמן מוגבל. את העלות על החדר תשלם FEMA ישירות

למלון.

ההארכה אושרה כדי לעזור לאותם פונים שעדיין זכאים לתוכנית, להישאר בבתי המלון בזמן ש- FEMA

והשותפים הארציים והמקומיים שלה פועלים לאיתור פתרונות דיור שישמשו לטווח ארוך יותר.

FEMA ממשיכה לפעול בתיאום עם שותפים מקומיים, ארציים, קהילתיים וסוכנויות התנדבות כדי לסייע

לפונים במתן סיוע ובעבודה שיטתית מקיפה כדי לאתר ולהעביר אותם לדיור זמני מתאים יותר או לדיור

שישמש לטווח ארוך יותר.

כדי ללמוד עוד על הסיוע הציבורי של FEMA במדינת ניו יורק, בקר באתר: -assistance-fema.gov/publicprofit-non-and-tribal-state-local ו- dhses.ny.gov/oem/recovery . למידע נוסף על ההתאוששות

מאסון במדינת ניו יורק, בקר באתרים fema.gov/sandyny , twitter.com/FEMASandy ,

facebook.com/FEMASandy

Last Updated: 
05/29/2013 - 13:06
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top