Documentos

Main ContentCanal de noticias RSS
 • Super Circular Webinar Briefing Presented on December 18, 2014

  Go to Resource

  FEMA Intergovernmental Webinar Series: Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards. "The Super Circular". 2 C.F.R. Part 200. December 18, 2014.

 • FEMA P-906 CD, Risk Management Series: Terrorism (April 2011)

  Go to Resource

  The Risk Management Series (RMS) is directed at providing design guidance for mitigating multihazard events. The objective of the series is to reduce physical damage to structural and nonstructural components of buildings and related infrastructure, and to reduce resultant casualties during natural and manmade disasters. This CD includes the RMS publications that relate to manmade disasters.

   

 • FEMA P-907 CD, Risk Management Series: Multi-Hazard (April 2011)

  Go to Resource

  The Risk Management Series (RMS) is directed at providing design guidance for mitigating multihazard events. The objective of the series is to reduce physical damage to structural and nonstructural components of buildings and related infrastructure, and to reduce resultant casualties during natural and manmade disasters. This CD includes the RMS publications that relate to natural disasters (with publication dates through 2011).

 • FEMA P-905 DVD, Mitigation Assessment Team and Building Performance Assessment Team Reports (January 2014)

  Go to Resource

  In response to disasters, FEMA assembles a team of national experts from the design and construction industry, as well as from FEMA Headquarters and Regional Offices. This group is known as a Mitigation Assessment Team (MAT; formerly known as a Building Performance Assessment Team [BPAT]) and comprises structural, wind, and civil engineers; architects; coastal scientists; building code experts; and flood preservation specialists, as well as representatives from other government agencies, laboratories, associations, and universities. The MAT evaluates and assesses damage from hurricanes and other natural disasters, and provides observations, conclusions, and recommendations on the performance of buildings and other structures impacted by wind and flood forces. The conclusions and recommendations of the MAT reports provide decision-makers with information and technical guidance that can be used to reduce future damage from natural disasters.

  This interactive DVD includes reports, recovery advisories, and PowerPoint presentations for FEMA MATs and BPATs from Hurricane Andrew to Hurricane Sandy.

   

 • Ready Kids Fact Sheets - Winter Storms / Extreme Cold - Korean Language

  Go to Resource

  겨울 폭풍은 몇 시간 동안 내리는 일반적인 눈부터 며칠 동안 지속되어 시야를 가리는 바람을 동반한 눈보라에 이르기까지 다양할 수 있습니다. 많은 겨울 폭풍은 위험할 정도로 낮은 기 온과 때로는 강풍, 착빙, 진눈깨비 및 얼어붙는 비를 동반합니다. 주된 문제점 중 하나는 겨울 날씨가 난방, 전력 및 통신을 때로는 수일 동안 차단시킬 수 있다는 점입니다. 심한 강설과 혹 한은 전 지역에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 빙판길은 심각한 사고를 유발할 수 있으며, 너무 오랫동안 차가운 기온에 노출된 사람이 사망하는 일이 일어날 때도 있습니다.

 • Ready Kids Fact Sheet - Tsunamis - Korean Language

  Go to Resource

  쓰나미는 지진, 화산 분출, 산사태 및 운석과 같은 다양한 자연 현상으로 인한 수중 운동 후 발생하는 일 련의 거대한 파도입니다. 파도는 돌을 던진 후 발생하는 파문과 같이 교란 지역에서 모든 방향으로 이 동합니다. 파도는 공해에서 빠르게는 시간 당 450마일로 이동합니다. 큰 파도가 해안을 따라 있는 얕은 물에 접근하면서 엄청난 높이로 커져 해안을 강타합니다. 높이가 100피트에 달할 수도 있으며, 해안에 엄청난 파괴를 유발할 수 있습니다. “쓰나미”는 일본어로, 쓰는 “항구”를, 나미는 “파도”를 뜻합니다.

 • Ready Kids Fact Sheets - Space Weather - Korean Language

  Go to Resource

  우주 기상은 우리가 지구에서 사용하는 기술에 영향을 미칠 수 있는 태양과 우주의 변화 상 태를 말합니다. 이는 전화, 인터넷, TV 등을 제어하는 위성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또 한 전기 배선에 영향을 미쳐 정전으로 이어질 수 있습니다. 태양 대기의 갑작스런 요소 폭 발은, 태양 표면 폭발과 함께 지구의 우주 기상을 유발합니다.

 • Ready Kids Fact Sheet - Hurricanes - Haitian Creole Language

  Go to Resource

  Ouragan yo se gwo tanpèt twopikal ki fòme nan sid Oseyan Atlantik la, lanmè Antiy yo, Gòlf Meksik epi alès Oseyan Pasifik la. Yo ranmase chalè ak enèji nan kontak avèk dlo cho oseyan. Evaporasyon ki sòti nan dlo lanmè a ogmante fòs yo. Ouragan yo vire nan direksyon sans envès yon mont toutotou yon “zye.” Ouragan yo gen van ki gen omwen yon vitès 74 mil pa èdtan. Lè ouragan yo rive sou tè, gwo lapli, van fò ak onn puisan yo kapab domaje bilding, pyebwa ak vwati.

 • Ready Kids Fact Sheets - Home Fires - Haitian Creole Language

  Go to Resource

  Chak ane plis pase 2,500 mouri nan dife epi 12,600 moun pran chòk nan dife nan kay nan Etazini. Men kontrèman ak lòt katastwòf yo, dife nan kay yo kapab evite! Li enpòtan pou konnen sa: Dife se yon bagay ki rapid! Pa gen tan pou rasanble anyen oswa pou fè yon koutfil. Nan sèlman de (2) minit, yon dife kapab touye ou. Nan senk (5) minit, yon kay kapab vlope avèk flanm dife. Dife se yon bagay ki cho! Chalè ak lafimen dife a kapab pi danjere pase flanm yo. Si ou rale lè cho a toutbon li kapab boule poumon ou, epi dife a ap pwodui gaz pwazon ki kapab fè ou dòmi epi ki kapab lakòz ou pa kapab sove tèt ou. Dife se yon bagay ki nwa! Li kapab difisil pou jenn wout pou sòti nan lakay ou ki pran dife. Dife touye moun! Dife itilize tout oksijèn ou bezwen pou respire epi li bay lafimen ak gaz pwazon ki touye moun.

 • Ready Kids Fact Sheets - Floods - Haitian Creole Language

  Go to Resource

  Gen inondasyon pandan gwo lapli, lè rivyè yo debòde, lè vag lanmè a rive nan tè, lè nèj yo fonn twò vit, oswa lè baraj yo oswa dig yo kraze. Evènman sa a se evènman metewolojik natirèl ki rive souvan. Inondasyon yo ka sèlman fèt avèk yon ti kantite pous dlo, oswa yo ka kouvri yon kay pou rive sou do kay la. Inondasyon ki fèt pi vit rele inondasyon sanzatann.

 • Ready Kids Fact Sheet - Extreme Heat - Haitian Creole Language

  Go to Resource

  Chalè touye moun lè li pouse kò moun palòtbò limit li. Nan gwo-gwo chalè ak gwo imidite (ki se moman lè a imid ak moman lè a lou), kò a dwe travay pi di pou li toujou gen yon tanperati nòmal epi pou kenbe kò a alèz. Yon gwo-gwo chalè se yon peryòd long lè li fè cho anpil, epitou gen gwo imidite. Kondisyon sa yo kapab danjere pou moun ki pa pran swen tèt yo kòrèkteman.

 • Ready Kids Fact Sheet - Droughts - Haitian Creole Language

  Go to Resource

  Gen sechrès lè pa t gen ase presipitasyon epi lè nivo dlo a bese. Kapab gen sechrès nenpòt kote nan Etazini, epi sechrès yo ogmante risk pou gen lòt danje tankou dife forè, inondasyon sanzatann, ap posib glisman teren ak ekoulman debri.

 • Ready Kids Fact Sheets - Earthquakes - Haitian Creole Language

  Go to Resource

  Tranblemanntè yo se latranblad, balansman oswa chòk sifas latè toudenkou. Tranblemanntè yo fèt toutolon fant (ki rele liy fay) nan sifas latè. Ou kapab santi tranblemanntè sou gwo zòn, menmsi yo dire mwens pase yon minit anjeneral. Yo pa kapab prevwa lè pral gen tranblemanntè — menmsi syantifik yo a travay sou sa!

 • Ready Kids Fact Sheet - Space Weather - Tagalog Language

  Go to Resource

  Tinutukoy ng panahon sa space ang nagbabagong kalagayan ng araw at space na makakaapekto sa teknolohiyang ginagamit natin sa Lupa. Makakaapekto ito sa mga satellite – na kumokontrol sa mga telepono, Internet at TV. At maari nitong maapektuhan ang grid ng koryente at magdulot ng mga blackout. Ang mga biglaang pagbulusok ng mga elemento mula sa atmospera, kasama ang mga solar flare, ay nagdudulot ng panahon ng space dito sa Lupa.

 • Ready Kids Fact Sheets - Landslides & Debris Flows - Tagalog Language

  Go to Resource

  Sa pagguho ng lupa, kumpol-kumpol ng bato, lupa o debris (mga durog na bato o basura) ay bababa sa dalusdos. Ang debris at daloy ng putik ay mga ilog ng bato, lupa at ibang mga debris na nababad sa tubig. Nabubuo sila kapag mabilis dumami ang tubig sa lupa, sa malakas na pag-ulan o mabilis na pagtunaw ng snow at ginagawang umaagos na ilog ng putik o “slurry” ang lupa. Maaari silang mabilis maganap, tumitira nang mabilis nang may kaunti o walang babala. Makakabiyahe rin sila ng ilang milya mula sa kanilang pinagmulan, lumalaki ang sukat habang pumupulot ito ng mga puno, malalaking bato, kotse at ibang mga materyales.

 • Ready Kids Fact Sheet - Hurricances - Tagalog Language

  Go to Resource

  Ang mga bagyo ay malalang mga tropikal na storm na bumubuo sa timog Dagat Atlantiko, Caribbean Sea, Gulf ng Mexico, at sa silangang Dagat Pasipiko. Kumakalap sila ng init at enerhiya sa pamamagitan ng kontak sa mainit-init na tubig dagat. Ang evaporation mula sa tubig dagat ay nagdaragdag sa kanilang lakas. Ang mga bagyo ay umiikot sa direksiyong counter-clockwise sa paligid ng isang “mata.” Ang mga bagyo ay may hanging hindi bababa sa 74 na milya kada oras. Kapag ang mga bagyo ay napadpad sa lupa, ang kanilang malakas na ulan, matinding hangin at malalaking mga alon ay maaaring makasira sa mga gusali, puno at mga kotse.

 • Ready Kids Fact Sheet - Home Fires - Tagalog

  Go to Resource

  Bawat taon, mahigit sa 2,500 tao ang namamatay at 12,600 ang napipinsala sa mga sunog sa bahay sa Estados Unidos. Ngunit di katulad ng mga ibang sakuna, maaaring iwasan ang mga sunog sa bahay! Mahalagang malaman ito: Mabilis ang sunog! Walang oras upang kunin ang anuman o tumawag. Sa dalawang minuto lang, maaari kang patayin ng sunog. Sa limang minuto, maaaring lamunin ng apoy ang bahay. Mainit ang sunog! Ang init at usok ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa mga apoy. Ang paghinga ng napakainit na hangin ay maaaring makasunog sa mga baga mo, at ang apoy ay gumagawa ng mga nakakalasong gas na maaaring magpaantok sa iyo at di ka makatakas. Madilim ang sunog! Maaaring mahirap mahanap ang labasan sa bahay kapag may sunog. Nakamamatay ang sunog! Gumagamit ng oxygen na kailangan mong mahinga ang sunog at gumagawa ito ng usok at mga nakakalasong gas na nakamamatay.

 • Ready Kids Fact Sheet - Floods - Tagalog Language

  Go to Resource

  Nagaganap ang mga pagbabaha kapag malakas ang ulan, kapag umapaw ang mga ilog, kapag ang mga alon ng dagat ay umabot sa dalampasigan, kapag masyadong mabilis natunaw ang snow, o kapag nasira ang mga dam o levee. Ito ang pinakakaraniwang kaganapan ng natural na panahon. Ang pagbabaha ay maaaring ilang pulgada lang ng tubig o maaaring lagpas ito sa bubong ng bahay. Ang mga bahang mabilis nagaganap ay tinatawag na mga flash flood.

 • Ready Kids Fact Sheet - Extreme Heat - Tagalog Language

  Go to Resource

  Pumapatay ang init sa pamamagitan ng pagtulak sa katawan nang lagpas sa mga limitasyon nito. Sa  sobrang init at mataas na umido (kapag ang hangin ay mamasa-masa at malagkit ang pakiramdam), dapat magtrabaho nang mas matindi ang katawan upang panatiliin ang normal na temperatura at panatiliin ang katawang kumportable. Ang heat wave ay isang pinalawak na panahon ng sobrang init, at kadalasan ay may mataas na umido. Maaaring mapanganib ang mga kundisyong ito para sa mga tao na hindi maayos na inaalagaan ang sarili nila.

 • Ready Kids Fact Sheet - Drought - Tagalog Language

  Go to Resource

  Nagaganap ang mga tagtuyot kapag hindi sapat ang ulan at bumababa ang mga lebel ng tubig. Maaari itong maganap kahit saan sa Estados Unidos, at maaaring maparami ng mga tagtuyot ang panganib ng ibang mga peligro katulad ng mga wildfire, mga biglaang pagbaha, at mga posibleng pagguho ng lupa o agos ng debris.

Páginas

Back to Top