Main Content

Family Emergency Plan - Tagalog

Cover photo for the document: Family Emergency Plan - Tagalog
Tiyaking ang iyong pamilya ay mayroong plano kung sakaling magkaroon ng emergency. Bago mangyari ang isang emergency, mag-uusap-usap at magpasya kung paano ninyo matatawagan ang isa’t isa, saan pupunta at ano ang gagawin sa oras ng emergency. Magtabi ng kopya ng planong ito sa iyong emergency supply kit o sa ibang ligtas na lugar na inyong ma-access sa oras ng sakuna. (Make sure your family has a plan in case of an emergency. Before an emergency happens, sit down together and decide how you will get in contact with each other, where you will go and what you will do in an emergency. Keep a copy of this plan in your emergency supply kit or another safe place where you can access it in the event of a disaster.)
TamañoPublication Date
Icon for file of type application/pdfFamily Emergency Plan - Tagalog (Tagalog)
Tiyaking ang iyong pamilya ay mayroong plano kung sakaling magkaroon ng emergency. Bago mangyari ang isang emergency, mag-uusap-usap at magpasya kung paano ninyo matatawagan ang isa’t isa, saan pupunta at ano ang gagawin sa oras ng emergency. Magtabi ng kopya ng planong ito sa iyong emergency supply kit o sa ibang ligtas na lugar na inyong ma-access sa oras ng sakuna. (Make sure your family has a plan in case of an emergency. Before an emergency happens, sit down together and decide how you will get in contact with each other, where you will go and what you will do in an emergency. Keep a copy of this plan in your emergency supply kit or another safe place where you can access it in the event of a disaster.)
0.19Menero 20, 2010