Anplwaye FEMA ap anrejistre yon viktim pou l jwenn asistans nan yon Sant Sekou apre Dezas (DRC).

NOUYÒK – Pou ede fanmi kap lite jouk kounye a pou jwenn lojman apre yo te deloje akòz Siklòn Sandy, Ajans Federal kap Jere Ijans lan (FEMA) avèk   Depatman Lojman ak Devlòpman Iben (HUD) Ozetazini anonse jodiya ke yo pral retabli Pwogram Asistans Lojman nan Ka Dezas (Disaster Housing Assistance Program, DHAP), ki se yon pwogram inik pou asistans lwaye ki bay pwopriyetè yo peman lwaye dirèkteman pandan yon tan tanporè pou ede fanmi ki deloje yo akòz dezas. Pwogram DHAP-Sandy a pral ede fanmi yo jwenn lojman tanporè pandan yap remete lavi yo sou pye.

“Li enpòtan anpil pou noumenm, ansanm avèk patnè nou yo nan nivo federal, tribal, etatik ak lokal, sèvi kòm lyezon pou fanmi ki viktim Siklòn Sandy yo pandan yap kontinye rekonstwi kay yo epi repran aktivite nòmal yo,” sa a se deklarasyon Mis Sandra Henriquez, Asistan Sekretè nan Depatman Lojman ak Devlòpman Iben Ozetazini, te fè. “Pwogram DHAP a, ki depi lontan ap bay fanmi asistans tanporè yo bezwen apre yon dezas, pral reprezante lyezon sa a ki pou ede fanmi yo retabli yo.” 

“Apre pasaj Siklòn Sandy, Nouyòk vin prezante yon defi onivo lojman ki inik,” se deklarasyon sa a Mesye Michael F. Bryne, Ofisye Kowòdinasyon Federal FEMA te fè. “Se yon milye iben ki gen yon gwo popilasyon e kote resous lwaye pa disponib fasilman. Objektif pwogram sa a se pou ede moun ki pa ka jwenn yon solisyon lojman pèmanan jiskaprezan daprè fòm estanda asistans FEMA yo.”

Se atravè yon akò ant ajans FEMA ak HUD, yo pral enplemante pwogram DHAP-Sandy a. Sivivan dezas yo pa bezwen aplike separeman pou pwogram nan. FEMA pral detèmine ki aplikan ki kalifye epi li pral refere aplikan ki elijib yo bay HUD. Lè sa a, HUD pral travay dirèkteman avèk ajans lojman leta ak ajans lojman lokal yo pou administre pwogram nan.

Pou patisipe nan DHAP a, sivivan yo ap gen pou yo patisipe nan Pwogram Jesyon Ka Dezas Leta Nouyòk oswa Vil Nouyòk la. Se FEMA ki finanse pwogram sa a e li mete sivivan dezas yo an kontak avèk manadjè ka yo ki pral ede sivivan sa yo devlope ak enplemante yon plan retablisman aprè dezas.

Yo kreye pwogram DHAP a an 2007, e li te bay dè milye fanmi ki te deloje apre Siklòn Katrina, yon solisyon pou lojman tanporè.  Li te reyisi sipòte 37,000 fanmi ki pat jwenn asistans anvansa

nan men HUD apre siklòn Katrina ak Hike nan ane 2005. Yo te itilize pwogram DHAP a tou pou loje fanmi Siklòn Gustav te deloje nan ane 2008.

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye sekouris nou yo pou asire n ap travay ansanm antanke yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, reyaji lè gen danje, fasilite retablisman, epitou minimize dega yo.

Swiv FEMA sou entènèt nan blog.fema.gov, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, ak www.youtube.com/fema.  Epitou, swiv aktivite Administratè Craig Fugate yo nan www.twitter.com/craigatfema

Lyen nou bay pou sit sosyal yo se pou itilize kòm referans sèlman. FEMA pa andose okenn sit wèb ki pa sit gouvènmantal, okenn konpayi oswa okenn aplikasyon. 

Misyon HUD se pou kreye kominote ki solid, ki dirab e ki akeyi tout moun epitou pou l kreye lojman kalite e ki pa koute chè pou tout moun. HUD ap travay pou l ranfòse mache lojman an yon fason pou relanse ekonomi a ak pwoteje konsomatè yo; pou l satisfè bezwen moun genyen pou lwaye ki pa koute chè e ki de kalite; pou l itilize lojman kòm yon platfòm pou amelyore kalite devi a; pou l konstwi kominote dirab e ki akeyi tout moun san diskrimasyon; epi pou transfòme fason HUD fè biznis.

Wap jwenn plis enfòmasyon sou HUD ak sou pwogram ni yo sou Entènèt la nan www.hud.gov ak nan http://espanol.hud.gov.  Ou kapab swiv HUD tou sou twitter @HUDnews, sou facebook nan www.facebook.com/HUD, oswa ou ka anrejistre pou w resevwa anons sou dènye nouvèl yo nan HUD’s News Listserv