Mga empleyado ng FEMA inirerehistro ang isang nakaligtas para sa tulong sa isang Disaster Recovery Center (DRC)

Para tulungan ang mga pamilya na nagsusumikap pa ring maghanap ng pagbahay pagkatapos mapaalis ng Bagyong Sandy, inanunsiyo ngayong araw na ito ng Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya o FEMA) at ang U.S. Department of Housing and Urban Development (Kagawaran ng Estados Unidos sa Pabahay at Pagpapaunlad ng Lungsod o HUD) na magtatatag sila ng Disaster Housing Assistance Program (Programa sa Tulong sa Pabahay para sa Sakuna o DHAP), isang kakaibang programa sa tulong sa pag-upa na direktang nagbibigay ng pansamantalang mga pagbabayad sa pag-upa sa mga may-ari para tulungan ang mga pamilyang napaalis ng mga sakuna. Tutulungan ng DHAP-Sandy ang mga pamilya na makahanap ng tulong na pabahay habang muli nilang binubuo ang kanilang mga buhay.

 

“Ito ay kritikal na kami, kasama ang aming mga kasosyo sa pederal, panlipi, pang-estado at lokal na antas, ay magbibigay ng isang tulay para sa mga pamilya ng Bagyong Sandy habang patuloy nilang muling binubuo ang kanilang mga tahanan at bumalik sa isang diwa ng pagiging normal,” sinabi ng Katulong na Sekretarya ng U.S. Housing and Urban Development (Kagawaran ng Estados Unidos sa Pabahay at Pagpapaunlad ng Lungsod) na si Sandra Henriquez. “Ang DHAP na programa, na mayroong kasaysayan ng pagbibigay ng pansamantalang tulong na kailangan ng mga pamilya pagkatapos ng isang sakuna, ang magiging tulay na iyon para tulungang manumbalik ang mga pamilya.” 

 

“Sa resulta ng Sandy, ang New York ay nagpapakita ng isang kakaibang hamon sa pabahay,” sinabi ng Pederal na Opisiyal ng FEMA sa Pangangasiwa na si Michael F. Bryne. “Ito ay isang malaking populasyon na may lungsod na kapaligiran at ang mga mapagkukunan para sa pag-upa ay kakaunti. Ang layunin ng programang ito ay para tulungan ang mga hindi pa naaabot ang kanilang solusyon sa permanenteng pabahay na nasa mga karaniwang anyo ng tulong ng FEMA.”

 

Ang DHAP-Sandy ay ipapatupad sa pamamagitan ng isang kasunduan sa ahensiya sa pagitan ng FEMA at HUD. Ang mga nakaligtas sa sakuna ay hindi kailangang hiwalay na mag-apply para sa programa. Tutukuyin ng FEMA kung aling mga aplikante ang kwalipikado at ire-refer ang mga karapat-dapat na aplikante sa HUD. Ang HUD ay direktang makikipagtulungan sa mga pang-estado at lokal na ahensiya sa pabahay para pangasiwaan ang programa.

 

Inanunsiyo ng FEMA at HUD ang programa para sa tulong sa pag-upa para sa mga nakaligtas sa Sandy sa NY – pahina 2

 

 

 

Hihilingin ng paglahok sa DHAP sa mga nakaligtas na makibahagi sa Programa ng Estado ng New York o Lungsod ng New York sa Pamamahala sa Kaso ng Sakuna. Ang programang ito ay pinopondohan ng FEMA at inuugnay ang mga nakaligtas sa sakuna sa mga tagapamahala ng kaso na tutulong sa kanila para bumuo at isakatuparan ang isang plano sa panunumbalik mula sa sakuna.

 

Ang DHAP na programa ay ginawa noong 2007, at nagbigay ng solusyon sa pansamantalang pabahay sa libo-libong mga pamilya na napaalis ng Bagyong Katrina.  Matagumpay nitong nasuportahan ang 37,000 mga pamilya na hindi tinulungan dati ng HUD kasunod ang 2005 na mga bagyo na – Katrina at Ike. Ang DHAP na programa ay ginamit rin para bigyan ng bahay ang mga pamilyang napaalis ng Bagyong Gustav noong 2008.

 

Ang layunin ng FEMA ay para suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumugon upang matiyak na bilang isang bansa tayo ay magkasamang nagtutulungan upang bumuo, magpanatili, at pahusayin ang ating kakayahan upang maghanda, protektahan laban sa, tumugon, manumbalik mula sa, at bawasan ang lahat ng mga panganib.

 

Sundan ang FEMA sa online sa blog.fema.gov, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, at www.youtube.com/fema.  Sundan rin ang mga aktibidad ng Administrador na si Craig Fugate sa www.twitter.com/craigatfema

 

Ang mga ibinigay na social media link ay para lamang sa sanggunian. Hindi ini-endorso ng FEMA ang anumang mga website na hindi sa pamahalaan, mga kumpanya o mga aplikasyon. 

 

Ang layunin ng HUD ay gumawa ng matibay, napapanatili, napapabilang na mga komunidad at may kalidad na mga abot-kayang bahay para sa lahat. Ang HUD ay nagtutulungan para patibayin ang merkado ng pabahay para suportahan ang ekonomiya at protektahan ang mga mamimili; matugunan ang pangangailangan para sa may kalidad at abot-kayang mga paupahang bahay; gamitin ang pabahay bilang isang plataporma para pahusayin ang kalidad ng buhay; bumuo ng napapabilang at napapanatiling mga komunidad na malaya sa diskriminasyon; at baguhin ang paraan ng pagnenegosyo ng HUD.

 

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa HUD at sa mga programa nito ay makukuha sa Internet sa www.hud.gov at http://espanol.hud.gov.  Maaari rin ninyong sundan ang HUD sa twitter @HUDnews, sa facebook sa www.facebook.com/HUD, o mag-sign up para sa mga alerto sa balita sa HUD’s News Listserv

 

###