NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, nan tèt ansanm avèk Administrasyon Nasyonal Oseyanik ak Atmosferik, lanse dezyèm Semèn Preparasyon anyèl li pou Move Tan. Semèn nan ap konsantre sou ou, fanmi ou ak kominote ou k ap prepare sizoka gen yon katastwòf.

Chak ane, gen moun ki mouri oswa ki pran chòk akòz ouragan, tanpèt nèj oswa lòt katastwòf natirèl malgre yo bay avètisman bonè. Nan ane 2012, te gen plis pase 450 ka lanmò akòz move tan ak prèske 2,600 moun ki te pran chòk akòz move tan.

Li enpòtan pou mete ansanm yon twous materyèl pou katastwòf pou asire fanmi ou gen pwovizyon ki nesesè pou chak moun. Kèk twous ka bezwen atik siplemantè si gen granmoun aje oswa tibebe nan kay la.  Kreyasyon yon plan pou ijans se travay preparasyon pou fanmi ou prepare poukont li si yon katastwòf frape san avètisman. Rasanble enfòmasyon sou preparasyon ajans jesyon ijans lokal yo ak FEMA. Fè yon plan avèk fanmi ou epi diskite sou enfòmasyon pou mete nan plan an.

Moun yo kapab patisipe nan prepare tèt yo ak kominote yo pou move tan nan zòn yo. Jan Ouragan Sandy te montre sa, Nouyòkè yo te bay tan yo pou ede vwazen yo ak etranje yo, depi nan bay manje ak dlo pou rive nan ranmasaj debri nan lari yo. Se atitid “Kijan mwen kapab ede ou?" sa a ki fasilite pwosesis sekou a epi ki fè vin gen yon kominote ki pi fò ak pi detèmine.

Konekte sou entènèt nan sitwèb Ready.gov/severe-weather oswa Noaa.gov/wrn pou jwenn plis enfòmasyon sou move tan epitou pou prepare ou pi byen.