Bão Sandy / Hurricane Sandy

Main Content

Bão Sandy được tuyên bố là một thiên tai lớn vào ngày 30 tháng Mười, 2012. Dưới đây quý vị có thể tìm thấy các thông cáo báo chí, tờ rơi, tờ thông tin và những thông tin liên lạc khác bằng tiếng của quý vị có thể giúp quý vị trong quá trình phục hồi. Để ghi danh và để có thêm thông tin về trợ cấp thiên tai, xin hãy liên hệ với Đường dây Ngôn ngữ của FEMA tại số 866-333-1796

FEMA, CÁC ĐỐI TÁC LIÊN BANG VÀ THIỆN NGUYỆN VIÊN VẪN CÒN TẠI NEW YORK

FEMA, CÁC ĐỐI TÁC LIÊN BANG VÀ THIỆN NGUYỆN VIÊN VẪN CÒN TẠI NEW YORK

Tuy ngày ghi danh hạn chót là ngày 13 tháng 4 đã qua, nhưng FEMA cùng các đối tác, bao gồm Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp và nhiều cơ quan thiện nguyện vẫn còn tại New York and sẽ tiếp tục giúp các nạn nhân cho đến khi hoàn thành công tác.

GIỮ LIÊN LẠC VỚI FEMA

Các nạn nhân bão cũng có thể đăng ký bằng cách gọi  Đường dây Trợ giúp  của FEMA ở số 800-621-3362 ((Voice, 7-1-1/Relay) hoặc (TTY) 800-462-7585. Các đường dây miễn phí được mở từ 7h sáng đến 1h sáng theo múi giờ Đông Mỹ (EST), bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm.

 Các viên chức thuộc Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp đang nói chuyện với các doanh nhân

Nhân viên Giao tế Cộng Đồng thuộc FEMA, chia sẻ thông tin ghi danh xin trợ giúp vì thảm họa thiên tai với một nạn nhân bão
 

Ngày trả phòng mới của chương trình TSA được kéo dài đến ngày 6 tháng Tám, năm 2013.  


Thông cáo Báo chí

Bản tin

 

Trợ giúp sau Thiên tai  Trợ giúp sau Thiên tai-

Hướng dẫn dành cho đương đơn đối với các chương trình trợ giúp cá nhân và gia hộ

(PDF 1MB, TXT 148KB)

Last Updated: 
04/13/2015 - 09:22
Back to Top